Sileo Holding Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató célja, hogy a SILEO Holding (1067 Budapest, Eötvös utca 25/b, a továbbiakban adatkezelő) leendő, meglévő vagy korábbi ügyfelei, partnerei, munkavállalói, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek vagy más harmadik személyek által, meghatározott adatkezelési célból az adatkezelő részére átadott személyes adataik kezelése, továbbítása, feldolgozása, tárolása során biztosítva legyen az adatalanyok (továbbiakban érintett) információs önrendelkezési jogának maradéktalan érvényesülése, törvényes érdekeik és jogaik védelme, az adatok kezelésének és továbbításának jogszerűsége, fenntartható legyen azok minősége, és biztosítva legyen az adatok jogosulatlan személyek általi hozzáférhetetlensége. Az adatalanyi minőség a személyes adat jogszerű módon történő megszerzésétől kezdődően, az adott jogviszony létrehozásán keresztül annak fennállása alatt és azt követően is fennáll mindaddig, amíg az adott adatalannyal összefüggésben a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése végrehajtásra nem kerül.

A tájékoztató az adatkezelő valamennyi munkavállalójára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársára, ezen felül valamennyi szerződő partnerére, egyéb adatkezelőkre vagy feldolgozóra kiterjed, akik feladatuk ellátása során az érintett személyes adatnak minősülő adataival bármilyen jellegű műveletet végeznek (ahhoz hozzáférnek, azt kezelik, feldolgozzák, továbbítják, törlik stb.).

A tájékoztató kiterjed az adatkezelőnél folytatott valamennyi, természetes személy személyes adatait tartalmazó adatkezelésre illetve adatfeldolgozásra, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás teljesen vagy részben számítógépes eszközzel (elektronikus úton) vagy manuálisan történik. 

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió által meghatározott elvárásoknak. 

A tájékoztató tartalmat az adatkezelő évente felülvizsgálja. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatásán. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók adatkezelő székhelyén elérhetőek. 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írja meg adatkezelő 4. pontban írt elérhetőségeire.

1. 1. Fogalmak

Adat: Információ, közlés, hír vagy értesülés, azaz elemi ismeret, függetlenül annak megjelenési formájától.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai folyamatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelő megbízásából – ideértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozóan döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

Adatmegsemmisítés: Adatok tárolásának megszűntetése. Elektronikus adat esetén törlés, papír alapú adat esetén fizikai megsemmisítés (pl. lezúzás).

Adatvédelem: A személyes adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Dokumentum: Olyan rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenthet papíron, elektronikus vagy bármely más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, kép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja. 

Dokumentumkezelés: Dokumentum készítése, nyilvántartása rendszerezése, biztonságos megőrzése, használatra bocsátása, megsemmisítése, archiválása. 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adata alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Harmadik személy, harmadik fél: A személyes adatkezelés tekintetében olyan természetese vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve néz, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 

Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Adatkezelő tevékenységének adatkezelései szerződésen, önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson és szerződéses jogviszonyon alapulnak. 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely időszakában visszavonhatják. 

Amennyiben adatkezelést törvény vagy felhatalmazása alapján rendelet ír elő, az érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség. Az adatkezelést az adott törvényi előírás szerint és annak keretei között kell végezni, akár az érintett tiltakozása vagy ellenvetése esetén is. A törvényen alapuló adatkezeléseknél az érintett jogorvoslati lehetőségeit is az adatkezelést elrendelő törvény szabályozza. 

A hatályos adatvédelmi törvény(ek) értelmében az érintett kérelmére indult eljárásban ilyen pl. a leendő munkavállaló által az adatkezelőhöz beadott önéletrajz és motivációs levél vagy üzleti kapcsolat, tervezett együttműködés, szerződéskötés előkészítéséhez szükséges adatok kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni, melyre alapvetően az Adatkezelési Tájékoztató szolgál. 

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. A tájékoztatásnak ki kell térnie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (lnfotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.); 2007. évi 000M. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása meg-előzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 
 • 2013. évi COOONII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

2.1 Vállalkozói adatkezelések

Adatkezelő ügyfelei számára üzletviteli tanácsadást nyújt. Ennek keretében a szakértői szolgáltatásokat az adatkezelővel munkavállalói, szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló szakemberek nyújtják. 

2.1.1. Vállalkozók, alvállalkozók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Vállalatirányítási, vezetési tanácsadási, folyamatfejlesztési, alkalmazás bevezetési, tesztelési és egyéb szakmai és infomációtechnológiai feladatok végzésében, adminisztratív támogatásában és szolgáltatások nyújtásában, illetve ebben való közreműködés során a szakemberek egymástól történő megkülönböztetése, az adatkezelő és a szakértő közötti feladatok ügyfél felé történő teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, profilalkotás, kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződéskötés előtt az érintett önkéntes hozzájárulásával, szerződés megkötése után a megállapodás adja a jogalapot. Az adatkezelő az érintett által átadott adatok kezelésének vonatkozásában az adatkezelő az érintett hozzájárulását megadottnak tekinti. 

A kezelt adatok köre: Azonosítószám, név, születési név, születési hely, idő, lakcím, állampolgárság, anyanyelv, levelezési cím, telefonszám, adóazonosító jel, családi állapot, saját háztartásban élő eltartottak/gyerekek száma, legmagasabb iskolai végzettség, munkahely neve, címe, munkaviszony kezdetének dátuma, foglalkozás, igazolt bruttó/nettó havi jövedelem, munkaköri alkalmassági vélemény. 

Az adatok törlésének határideje

 • a sikertelen jelentkezéshez, pályázatokhoz kapcsolódó személyes adatokat még további 1 évig tárolja az adatkezelő, hogy az érintett számára munkát tudjon ajánlani,
 • minden adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a szerződéses kapcsolat lezárultától számított nyolc év. 

Adattovábbítás:

A jelentkezés, pályázat ajánlattételi szakaszában a (potenciális) ügyfél felé: név, végzettség, korábbi munkahelyek és tapasztalat, nyelvismeret. 

Adattovábbítás külföldre: valamennyi személyes adat csak az érintett előzetesen írásban adott engedélye alapján továbbítható külföldi harmadik fél számára. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az adatkezelő külföldre adatot kizárólag abban az esetben továbbít, ha a külföldi adatkezelőnél az európai uniós és a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelőnek, vagy az adattovábbítással érintett félnek jogos érdeke fűződik.

Adatfeldolgozók

NévAdatfeldolgozói feladat
Adatkezelő könyvelőjekönyvelési feladatok
Adatkezelődokumentációk kezelése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződéskötés elmaradása, információtechnológiai szaktanácsadói szolgáltatások nyújtásának elmaradása.

2.1.2. Szerződéses adatok kezelése 

Adatkezelő kezeli az ügyfelek, alvállalkozók szerződéses adatait. 

Az adatkezelés célja: vállalatirányítási, vezetési tanácsadási, folyamatfejlesztési, alkalmazásbevezetési, tesztelési, egyéb szakmai és infomációtechnológiai feladatok végzésében, adminisztratív támogatásában és szolgáltatások nyújtásában való közreműködés során a szakemberek egymástól történő megkülönböztetése, az adatkezelő és a szakértő közötti feladatok ügyfél felé történő teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, profilalkotás, kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése. Az adatkezelő kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződéseknek megfelelően használja fel a felvett illetve átadott, illetőleg bármilyen módon az adatkezelő rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap, amely az ügyfél vagy vállalkozó és az adatkezelő közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszüntetésével függ össze. Szerződés teljesítése mellett ehhez a jogalaphoz tartozik a szerződés létrejötte előtti olyan adatkezelés is, amely az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ezt a jogalapot megszorítóan kell értelmezni, kizárólag arra az adatkezelésre terjedhet ki, amely ténylegesen szükséges a szerződés teljesítéséhez. 

Az ilyen jogalappal kezelt adatokat az ügyfél vagy vállalkozó jellemzően a szerződéskötéskor adja meg, vagy a szerződés teljesítése során keletkeznek a vállalkozóról. 

Amennyiben az adatkezelő az ügyféllel vagy vállalkozóval megkötendő szerződéssel összefüggésben egyéb érintett személyek adatainak birtokába jut, úgy a vállalkozó biztosítja, hogy az egyéb érintett a szerződéssel összefüggésben megadott adatainak kezeléséhez hozzájárult, illetve az ügyfél vagy vállalkozó ezen hozzájárulást beszerezte, azzal rendelkezik, és jogosult ezen személyek adatait az adatkezelő részére átadni. Az adatkezelő felhívja vállalkozó figyelmét, hogy minden esetben kizárólag ezen jogosultság és felhatalmazás birtokában, jogszerűen és jóhiszeműen bocsásson adatokat az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az ügyfél vagy vállalkozó az érintett hozzájárulása nélkül bocsátott az adatkezelő rendelkezésére személyes adatot, az ebből eredő károkért a vállalkozó vállalja a felelősséget. 

A kezelt adatok köre: cégjegyzésre jogosult és a kapcsolattartó neve, születési hely, idő, lakcím/székhely/telephely címe, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, adószám, nyilvántartási szám, aláírás.

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és az ügyfél vagy vállalkozó között létrejött szerződéses jogviszony esetén, az adatkezelő a birtokába került és ezen szerződéses jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatot ezen szerződéses jogviszony megszűnését követő 8. év végéig kezeli. 

Az adatkezelő vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében kezelt adatok megőrzési ideje ezen jogos érdek fennállásához igazodik, illetve ameddig ezen érdekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, a jogos érdek megszűnésétől számított 30 nap. 

Adattovábbítás

 • személyes és szerződésre vonatkozó adatok a Hpt. 161-164. §§-ban felsorolt adatkezelők felé
 • az adatkezelőnek, vagy az adattovábbítással érintett félnek jogos érdeke fűződik 

Adattovábbítás külföldre: valamennyi személyes adat csak az ügyfél vagy vállalkozó által előzetesen írásban adott engedélye alapján továbbítható külföldi harmadik fél számára. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítási: úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az adatkezelő külföldre adatot kizárólag abban az esetben továbbít, ha a külföldi adatkezelőnél az európai uniós és a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses jogalap. 

NévAdatfeldolgozói feladat
Adatkezelő könyvelőjekönyvelési feladatok
Adatkezelődokumentációk kezelése

Az adatszolgáltatás elmondásának lehetséges következményei: szerződéskötés elmaradása, információtechnológiai szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

2.1.3. Zárt információs hálózat, Intranet 

Adatkezelő kezeli az érdekkörébe tartozó ügyfelek, vállalkozók és szakemberek általuk önkéntesen megadott adatait. 

Az adatkezelés célja: a szakemberek közötti kapcsolattartás, információáramlás biztosítása, támogatás nyújtása szakmai kérdések megoldása esetén. 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás. 

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, munkavégzés helye, szakmai tapasztalatok, hobbyk és egyén önkéntesen megadott adat. Minden felhasználó önállóan dönti el, hogy milyen adatot ad meg magáról, ezen korlátozás nincs, bármilyen adat megadható. 

Az adatok törlésének határideje: az adatokat a felhasználó saját maga bármikor törölheti, továbbá az adatkezelő a munkakapcsolat megszűntét követő 3 hónapon belül törli az adatokat. 

Adattovábbítás: nem történik adattovábbítás 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szakember önállóan nem tud bármely szakemberrel kapcsolatot létesíteni, önállóan megkeresni, ha más szakértő tudna segítségére lenni adott probléma megoldásában. Ez esetben a felmerülő probléma megoldásában az adatkezelő más, alkalmanként hosszabb átfutási idővel rendelkező módon támogatja a szakértőt.

2.2. A munkavállalók személyes adatainak kezelése 

Az adatkezelő a munkavállalók személyes adatait bizalmasan kezeli. A munkavállaló személyi adatlapján, önéletrajzában, teljesítményérétkelésben és a munkaviszonnyal összefüggő, a munkaviszony létesítése és fenntartása szempontjából lényeges nyilatkozatokban szereplő adatokat az adatkezelő bér és társadalombiztosítási elszámolás, a munkavállaló előmenetelének tervezése, érdekellentétek kezelése, valamint a cégcsoport tagjai szolgáltatásainak és termékeinek ajánlása céljából nyilvántartja, kezeli. Ezeket az adatokat az adatkezelő a részére bér és tb-elszámolást végző cég részére továbbíthatja. 

Adatkezelés célja: vállalatirányítási, vezetési tanácsadási, folyamatfejlesztési, alkalmazás bevezetés, tesztelési, egyéb szakmai és információtechnológiai feladatok végzésében, adminisztratív támogatásában és szolgáltatások nyújtásában való közreműködés során a szakemberek egymástól történő megkülönböztetése, az adatkezelő és a szakértő közötti feladatok adatkezelő és ügyfelei felé történő teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, profilalkotás, kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja: az Adózás rendjéről szóló törvény. 

Szerződéses jogalap, amely a munkavállaló és az adatkezelő közötti munkaszerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszüntetésével függ össze. Szerződés teljesítése mellett ehhez a jogalaphoz tartozik a szerződés létrejötte előtt olyan adatkezelés is, amely az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ezt a jogalapot megszorítóan kell értelmezni, kizárólag arra az adatkezelésre terjedhet ki, amely ténylegesen szükséges a szerződés teljesítéséhez. 

Az ilyen jogalappal kezelt adatokat a vállalkozó jellemzően a szerződéskötéskor adja meg, vagy a szerződés teljesítése során keletkeznek a vállalkozóról. 

A kezelt adatok köre: név, leánykori név, születési hely, idő, lakcím, ideiglenes cím, anyja neve, nyugdíjas törzsszáma, TAJ szám, adóazonosító jel, legmagasabb iskolai végzettség és azt igazoló okmány száma- a kiállító intézmény neve, szakképzettség, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, munkaszerződés kelte, beosztás/munkakör, munkába lépés napja, munkaidő, személyi alapbér, belépéskor átvett igazolások/nyilatkozatok és ahhoz előírt egyéb adatok, aláírás. 

Az adatok törlésének határideje: az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint. A szolgálati idő megállapításához, a nyugdíj kiszámításához szükséges dokumentumok, a kapcsolódó bér- és munkaügyi nyilvántartások nem törölhetőek. 

Adattovábbítás:

 • személyes és szerződésre vonatkozó adatok a felsorolt adatfeldolgozók felé
 • az adatkezelőnek, vagy az adattovábbítással érintett félnek jogos érdeke fűződik 

Adattovábbítás külföldre: valamennyi személyes adat csak a munkavállaló előzetesen írásban adott engedélye alapján továbbítható külföldi harmadik fél számára. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az adatkezelő külföldre adatot kizárólag abban az esetben továbbít, ha a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. 

Az adattovábbítás jogalapja: törvényi kötelezettségek, illetve szerződéses jogalap. 

Adatfeldolgozók

NévAdatfeldolgozói feladat
Adatkezelő könyvelőjekönyvelési feladatok
Adatkezelődokumentációk kezelése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés köt és elmaradása, adatkezelő szolgáltatásnyújtásának elmaradása.

2.3. Kapcsolatfelvétel 

2.3.1. Adatkezelő ügyféllevelezése 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt a cég fennállásáig megőriz, kétévente archivál. 

2.4. Adatkezelő honlapján történő adatkezelése

2.4.1. A honlap naplózása 

Adatkezelő weblapjának meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít a látogatóktól, a weboldal nem kerül naplózásra, nincs olyan beállítás, ami különböző tartalmat jelenít meg a különböző felhasználóknak. 

2.4.2. A honlap cookiek kezelése 

Látogatási statisztikák készítése érdekében Google Analytics mérőkód van az adatkezelő weboldalára befűzve, ez a Google szervereire továbbít statisztikai célból adatokat a felhasználókról, és sütiket is elhelyez a gépükön: a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Az adatkezelés célja: a honlap a Google Analytics sütijeit használja. A szolgáltató információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre

 • a látogató IP címe, 
 • a böngésző típusa, 
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői,
 • a látogatás időpontja,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő 

A sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. Az adatkezelő a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy adatot.

A modern böngészők engedélyezik a ,,süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a ,,sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a ,,sütik beállításának” választási lehetőségét. 

A honlapon statisztikai célból használt egyéb “sütikkel” kapcsolatban az alábbi aloldalon tájékoizódhat

http://sileo.hu/cookie-policy-eu/

2.4.3. A honlapon megadott adatok kezelése 

A honlap látogatói a későbbi tájékoztatás és üzleti kapcsolat építése érdekében önálló akaratukból adatokat adnak meg. 

Az adatkezelés célja: Adatkezelő a (leendő) ügyfél által a honlapon megadott adatokat az ügyfél kérésére a cégérték számítása, a kapcsolattartás és a későbbi üzleti kapcsolat létesítése érdekében kezeli és tárolja. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: 

• a látogató kereszt és vezetékneve, 

• a látogató e-mail címe,

• a látogató telefonszáma,

• a látogató vállalkozásának neve,

• a látogató vállalkozásának adószáma,

• a látogató vállalkozásának működési területe

• a látogató vállalkozásának gazdálkodási adatai.

Az adatok törlésének határideje: az adatokat a felhasználó kérésére adatkezelő bármikor törli. 

Adattovábbítás:

 • személyes és szerződésre vonatkozó adatok a felsorolt adatfeldolgozók felé
 • az adatkezelőnek, vagy az adattovábbítással érintett félnek jogos érdeke fűződik 

Adattovábbítás külföldre: valamennyi személyes adat csak a munkavállaló előzetesen írásban adott engedélye alapján továbbítható külföldi harmadik fél számára. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az adatkezelő külföldre adatot kizárólag abban az esetben továbbít, ha a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. 

2.5. Egyéb adatkezelések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket, hogy bármely hatóság (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság stb.), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Adatkezelő a papíralapú dokumentumai a székhelyén, telephelyén vagy az adatfeldolgozóinál találhatóak meg. Elektronikus formában tárolt adatokat adatkezelő bérelt vagy saját szerverein tárolja, melyek a székhelyén vagy az adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő saját informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az adatkezelőnél kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha törvény rendeli el – tilos. Jogszerű nyilvánosságra hozatalnak számít pl. az alkalmazottak nevének, beosztásának és munkahelyi elérhetőségeik (pl. hivatalos mobiltelefon szám, hivatali célú e-mail cím) kiszolgáltatása vagy tájékoztatókra, útmutatókra történő kihelyezése, stb. Jogszerű továbbá a munkavállalók fényképének belépőkártyán, belső kommunikációs eszközön történő megjelenítése.

4. ADATKEZELÖ ELÉRHETŐSÉGE 

Név: SILEO Holding

Székhely: 1064 Budapest, Eötvös utca 25/b 

Telefonszám: +3620/999-6096

E-mail: adatkezeles@sileo.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó: Szép Zoltán 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

Adatkezelő könyvelője: Piri Zsolt, zsolt@axim.hu

5. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett bármikor és korlátozás nélkül tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére személyazonosságának igazolását követően szóban is adható tájékoztatás. 

5.2. Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • megőrzési idő.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére a rendelkezésére bocsátja. Az információkat adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az érintett külön kérésére papírlapon is rendelkezésre bocsátja az adatkezelő az észszerűség határán belül. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

5.3. Helyesbítés jog 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

5.4. Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok, jogos érdek az adatkezelő oldalán, ami az érintett személyes adatai védelméhez való jogát megelőzné (ún. érdek-mérlegeléses adatkezelés); 
 • az adatokat jogellenesen kezelték;
 • a törlést bíróság vagy hatóság jogerősen elrendelte;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelő az érintett kérelmére, vagy az adatkezelő saját érdekére tekintettel az adatokat törlés helyett zárolhatja is. Erre az adatkezelőnek abban az esetben is lehetősége van, ha a rendelkezésre álló Információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett vagy az adatkezelő jogos érdekeit. A zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők a továbbiakban, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárta, ezután az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Ezen értesítést azonban az adatkezelő mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára, az időmúlásra, vagy az adatkezelés körülményire való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Fontos megjegyezni, hogy a kérelemre történő törléshez való jog mellett, az adatkezelő kötelezettsége, hogy amennyiben az adatok kezelésének célja megszűnt, vagy az adatkezelés egyéb okból nem jogszerű, a jogszerű helyzetet helyreállítsa, az adatkezelést megszüntesse, az adatokat, az adatminimalizáció elvének megfelelően törölje vagy anonimizálja. 

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5.6. Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

5.7. Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

5.9. Visszavonási jog 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5.10. Eljárási szabályok 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja alapértelmezetten elektronikus formátumban, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért Intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

5.11. Kártérítés és sérelemdíj 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

5.12. Panasz az adatvédelmi auditornál

Amennyiben adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon az adatvédelmi kapcsolattartójához a 4. pontban megadott elérhetőségeken. 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +361/391-1400 

Fax: +361/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

6. ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS TEENDÖK 

Adatkezelő munkavállalói, vállalkozói, partnerei, valamint egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek kötelesek haladéktalanul, de legfeljebb a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül értesítse az adatkezelőt a jelen tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartókon keresztül, ha az adatkezelő megbízásából végzett vagy a kiszervezett tevékenysége ellátása körében rá bízott adatok adatvédelmi incidensben vagy más titoksértést eredményező incidensben érintettetek, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, vagy ilyen eset fenyeget. Amennyiben vállalkozó rendelkezik külön szerződés kiegészítéssel adatkezelő meghatározott ügyfelét érintő adatvédelmi rendelkezésekről, úgy köteles annak megfelelően eljárni. 

Az adatkezelővel kapcsolatban álló valamennyi személy köteles az alábbi tevékenységeket maximálisan támogatok 

 • incidens gyökérokának (root cause) vagy okainak az azonosítása,
 • a lehetséges káros hatások mérséklése,
 • az újbóli előfordulás megelőzése.